รณรงค์ปชช.ทราบค่าความดันโลหิต ป้องกันการเกิดโรค

กรมควบคุมโรค รณรงค์ให้ประชาชนทราบค่าความดันโลหิต เพื่อให้ตระหนักและป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นจากประมาณ 3.9 ล้านราย เป็นกว่า 5.5 ล้านราย เหตุจากปัจจัยการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป พร้อมขับเคลื่อนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการวัดค่าความดันโลหิตได้ง่ายมากขึ้น แนะโรคดังกล่าวป้องกันได้ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลกกำหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของภาวะความดันโลหิตที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมาก โดยปี 2561 ทางสมาพันธ์ฯได้ใช้คำขวัญเพื่อการรณรงค์ที่ว่า “Know Your Numbers” หรือ “ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่” โดยให้ความสำคัญกับการให้ประชาชนทราบค่าความดันโลหิตของตนเอง นำไปสู่การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากอดีต โดยข้อมูลจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ประเทศไทยช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556 – 2560) อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจาก 12,342 (จำนวน 3,936,171 ราย) เป็น 14,926 (จำนวน 5,597,671 ราย) โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัจจัยการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น การรับประทานที่มีรสเค็มจัด หรือทานของทอดมากเกินไป ขาดกิจกรรมทางกายหรือขาดการออกกำลังกาย และ มีปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่

ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคมุ่งมั่นรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ความรู้และสร้างความตระหนักและสนับสนุนให้ประชาชนมีความฉลาดรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะด้านบริโภคอาหารที่เหมาะสม และ การออกกำลังกาย โดยปีนี้ กรมควบคุมโรคพยายามให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง คือ อายุมากกว่า 35 ปี ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่มีภาวะอ้วน สามารถเข้าถึงการวัดความดันโลหิตให้มากขึ้น เพื่อทราบค่าความดันโลหิตของตนเองและตระหนักถึงอันตรายของภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ขณะนี้ กรมควบคุมโรคมีการขับเคลื่อนให้เกิดการวัดความดันโลหิตที่บ้านและยังมีโครงการวัดความดันโลหิตที่ธนาคารที่เป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตลดช่องว่างและความยุ่งยากของการเดินทางไปตรวจวัดที่สถานพยาบาล. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth